KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA EMAIL

Klauzula Informacyjna – Korespondencja Email

 

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Amberstone Associates Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-057) pl. Dąbrowskiego 1.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail dataprotection@amberstone.pl lub pisemnie na adres siedziby.
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą, w tym w związku ze skierowanym do Administratora zapytaniem ofertowym.
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do czasu zgłoszenia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
    z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.