Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisów internetowych:

https://amberstone.pl, https://join.amberstone.pl, https://fteam.pl, https://it-simplicity.pl, https://blueamber.com.pl


1. DEFINICJE

 • Formularz Biznesowy – interaktywny formularz dostępny w ramach Serwisów dostępnych pod adresami https://amberstone.pl, https://join.amberstone.pl, https://fteam.pl, https://it-simplicity.pl, https://blueamber.com.pl,  oraz w sekcji “kontakt” wyżej wymienionych Serwisów umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą w związku z nawiązaniem współpracy biznesowej.
 • Formularz Rekrutacyjny – interaktywny formularz dostępny w ramach Serwisu pod adresami https://amberstone.pl, https://join.amberstone.pl, https://fteam.pl, https://it-simplicity.pl, https://blueamber.com.pl, oraz w sekcji “kontakt” wyżej wymienionych Serwisów umożliwiający Użytkownikowi aplikowanie na konkretne Oferty pracy.
 • Formularz Zapisu do Bazy Danych Kandydatów – interaktywny formularz dostępny w ramach Serwisu pod adresami https://amberstone.pl, https://join.amberstone.pl, https://fteam.pl, https://it-simplicity.pl, https://blueamber.com.pl, oraz w sekcji “kontakt” wyżej wymienionych Serwisów umożliwiający Użytkownikowi przesłanie Dokumentów aplikacyjnych, na podstawie których Usługodawca będzie świadczył Użytkownikowi Usługę Informowania o Ofertach pracy.
 • Baza Danych Kandydatów – baza Użytkowników, którzy wyrazili chęć umieszczenia ich danych osobowych w prowadzonej przez Usługodawcę bazie kandydatów do pracy, w celu prezentowania im w przyszłości Ofert pracy odpowiadających ich kwalifikacjom.
 • Oferty pracy – zgłoszona przez Klienta oferta zatrudnienia (w tym w oparciu o umowy cywilnoprawne) na stanowisku w ramach własnej struktury, w związku z którą Usługodawca poszukuje pracownika.
 • Klient – podmiot na rzecz którego, Usługodawca świadczy usługi rekrutacyjne.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Dokumenty aplikacyjne – CV, list motywacyjny oraz inne dokumenty, które Użytkownik przekazuje Usługodawcy w związku z odpowiedzią na prezentowaną w Serwisie Ofertę pracy i/lub wyrażając chęć umieszczenia ich danych osobowych w prowadzonej przez Usługodawcę bazie kandydatów do pracy. W przypadku zmiany informacji zawartych w Dokumentach aplikacyjnych (np. zmiana danych kontaktowych, zmiana rodzaju wykształcenia) Usługodawca będzie wykorzystywał wyłącznie zaktualizowane dane.
 • Polityka Prywatności – dokument opublikowany w Serwisie określający zasady oraz prawa jego Użytkowników w obszarze przetwarzania ich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresami https://amberstone.pl, https://join.amberstone.pl, https://fteam.pl, https://it-simplicity.pl, https://blueamber.com.pl
 • Usługa Informowania o Ofertach pracy – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania Ofert pracy odpowiadających im zainteresowaniom i kwalifikacjom, określonym na podstawie Dokumentów aplikacyjnych przesłanych za pośrednictwem Formularza Zapisu do Bazy Danych Kandydatów.
 • Usługodawca – Amberstone Associates Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419720, NIP: 5252530912, REGON:146116270, kapitał zakładowy opłacony w całości: 120 000,00 zł.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 • W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz do przestrzegania jego postanowień.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Serwis służy prezentacji Ofert pracy oraz poszukiwaniu osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia (w tym w oparciu o umowę cywilnoprawną).
 • Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript.
  • Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.
 • Rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu to co najmniej 1280 x 720 pikseli.
 • Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.
 • Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podania w ramach Formularza Biznesowego lub Formularza rekrutacyjnego prawdziwych i prawidłowych danych.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności
 • Usługodawca oświadcza, że materiały i informacje opublikowane w ramach Serwisu, są tworzone i redagowane z należytą starannością.
 • Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu, w tym Oferty pracy.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze

4. USŁUGI

 • Usługodawca udostępnia Serwis, który w szczególności umożliwia Użytkownikom:
  • przeglądania treści dostępnych w Serwisie, w szczególności Ofert pracy lub
  • skorzystanie z Formularza Biznesowego lub
  • skorzystanie z Formularza Rekrutacyjnego lub
  • skorzystanie z Usługi Informowania o Ofertach pracy.
 • Usługi Usługodawcy świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika są świadczone nieodpłatnie.
 • Umowa o świadczenie usługi określonej w pkt. 4.1.1. zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Serwisu. Usługodawca wykonuje usługę określoną w pkt. 4.1.1. poprzez umożliwienie dostępu do odpowiednich treści dostępnych w Serwisie.
 • Umowa o świadczenie usługi Formularza Biznesowego zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika Formularza Biznesowego. Usługodawca wykonuje usługę Formularza Biznesowego poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza lub nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.
 • Umowa o świadczenie usługi Formularza Rekrutacyjnego zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika Formularza Rekrutacyjnego.. Usługodawca wykonuje ww. usługę poprzez umożliwienie Użytkownikowi aplikowanie na konkretną Ofertę pracy. W ramach Usługi Formularza Rekrutacyjnego Usługodawca dokonuje weryfikacji dopasowania wybranej Oferty pracy do przesłanych przez Użytkownika Dokumentów Aplikacyjnych. W tym celu Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem.
 • Umowa o świadczenie Usługi Informowania o Ofertach pracy zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika Formularza Zapisu do Bazy Danych Kandydatów. Usługodawca wykonuje ww. usługę poprzez dołączenie Użytkownika do prowadzonej przez Usługodawcę Bazy Danych Kandydatów. Włączenie przesłanych przez Użytkownika Dokumentów Aplikacyjnych do Bazy Danych Kandydatów będzie powodowało przedstawianie Użytkownikowi wybranych Ofert pracy Klientów, które są dopasowane do przesłanych przez Użytkownika Dokumentów Aplikacyjnych. W ramach Usługi Informowania o Ofertach pracy Usługodawca będzie każdorazowo aktuallizował dane przesłane w ramach Dokumentów Aplikacyjnych i informacji o preferowanych Ofertach pracy, które Użytkownik chce otrzymywać od Usługodawcy. Niezależnie od powyższego Użytkownik będzie mógł w każdym czasie dokonać samodzielnej aktualizacji danych osobowych przesłanych w ramach Dokumentów Aplikacyjnych, poprzez ponowne wypełnienie Formularza Zapisu do Bazy Danych Kandydatów. Przekazane w ten sposób Dokumenty Aplikacyjne będą traktowane przez Usługodawcę jako dane aktualne, dopasowując do nich wybrane Oferty pracy Klientów.
 • Usługodawca zastrzega, że nie jest zobowiązany do przesyłania Ofert Pracy Użytkownikom których dane znajdują się w Bazie Danych Kandydatów ani do kontaktu z Użytkownikiem w związku z jego odpowiedzią na konkretną Ofertę pracy.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 • Aby wypowiedzieć umowę, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w pkt 1.9 Regulaminu).

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Użytkownikowi przysługuje mu prawo odstąpienia od każdej umowy opisanej w Regulaminie, w szczególności Formularza Biznesowego i Formularza Rekrutacyjnego, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w pkt 1.9 Regulaminu).
 • Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Usługodawcę w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: dataprotection@amberstone.pl
 • Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej(platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Usługodawcą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Użytkownik (konsumentów) mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporówwynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

9. ZMIANY REGULAMINU

 • Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tejtreści;
  • wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
  • wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  • wprowadzanie przez Usługodawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;
  • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Usługodawcę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzeniaprzeciętnego Użytkownika proponowana zmiana ma miejsce na jego korzyść;
  • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
 • Usługodawca informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie co najmniej o:
  • treści planowanej zmiany Regulaminu;
  • dacie wejścia zmiany w życie;
  • jednolitej treści Regulaminu po
 • Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.09.2022r.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkowników, jakie przysługują im na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego
 • Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Usługodawcą na drodzepolubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: Amberstone Associates Sp. z o.o, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa dataprotection@amberstone.pl. Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*): _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*): ______________________ Imię i nazwisko klienta(-ów): ___________________________________________ Adres klienta(-ów): ___________________________________________________   Podpis klienta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________ Data __________________________